Slide Image

CBBTs utvecklingsområden

Strategiskt viktiga utvecklingsområden

CBBT har valt ut fem strategist viktiga utvecklingsområden för att uppnå de mål och syften man har under perioden 2022-2027

Processer för produktion av träprodukter

CBBT ser följande områden viktiga att utveckla inom området råvara kopplat till sönderdelning och produktion av sågad, torkad, hyvlad kvalitetsbestämd vara.

 • Nyttja hela träden på bästa sätt – rätt kvalitet till rätt användning. Nyttjande av också sämre kvaliteter.
 • Metoder/tekniker för att sortera fram rätt material för en specifik produkt (hållfasthet, styvhet, kvistar) anpassade till dagens produkter
 • Uppgradering av biprodukter till långlivade produkter
Processer för industriellt träbyggande

CBBT ser följande områden som viktiga att utveckla inom området trämanufaktur kopplat till tillverkning av komponenter för byggande och inredning.

 • Industrialisering för produktion i fabrik – teknikorientering (automatisering och logistik)
 • Utveckling av sammanfogningssystem för effektivt montage och demontage med förbättrad prestanda
 • Substitution av material för lägre LCA – för i första hand grund, gipsskivor och isoleringsmaterial
Användning och förvaltning av träbyggnader

CBBT ser följande områden som viktiga att utveckla inom området cirkularitet och återanvändning av träprodukter:

 • Utveckla system för återvinning av byggprodukter och träprodukter, vilket innefattar att designa för demontage
 • Affärsmodeller för cirkularitetsaspekter
Träbaserade produkter i cirkulära system

CBBTs styrelse kan därutöver också identifiera några övergripande frågor som är av vikt för att träindustrin ska utvecklas väl. Dessa frågor ser man dock inte är frågor för CBBT att ensamt finansiera utan bör ske på ett mer övergripande plan.

 • Möjligheternas byggregler (+ Eurokod) – uppföljning av inverkan på träindustrin
 • Översyn av BBR och hur den är anpassad till träbyggsystem då den utgått från traditionell platsbyggnadsteknik.
 • Översyn av fuktkraven i BBR för träbaserade material, vilken RF kan tillåtas för trämaterial, är 75% nivån rätt?
 • Biologisk mångfald – EU-regelverk, Spårbarhet, certifiering
Träbyggnadsteknik

CBBT ser följande områden som viktiga att utveckla inom området träbygggande kopplat till produktion av byggnader, såväl bostäder som kontor och offentliga lokaler.

 • Utveckling av nya (hybrid, komposit, sandwich) konstruktioner med förbättrad prestanda med avseende på styrka, styvhet, ljud, energi. Samverkan kan vara stål-trä-betong men också t.ex KL-trä – regelstomme.
 • Standardlösningar för förband som klarar brand/ljud/täthetskrav som fungerar för flera byggsystem.
 • Utredning av nya lösningar för sprinkler (boende och dim) med avseende på tekniskt verkningssätt, produktionsmöjligheter kopplad till industriell produktion och kostnader
 • Byggteknik – konstruktioner som uppfyller alla krav som brand, fukt, ljud, fasad.

Vill du får mer information?

Vill du veta mer om CBBT och vårt arbete inom forskning och utveckling?
Kontakta någon av våra medlemmar.

Våra medlemmar