Slide Image

CBBTs projekt

Våra projekt

Våra projekt består av större egna projekt och i samverkan med andra där vårt mål är att att befrämja forskning och utveckling inom träbyggande och då speciellt inom byggande av flervåningshus, industrilokaler, sporthallar med mera.

Nedan kan ni läsa mer om våra projekt.

Projekt inom CBBT

Limnologen – Uppföljningsprojekt 

Ett uppföljnings- och informationsprojekt för trähusbyggande kopplat till fastigheten Limnologen inom Välle Broar i Växjö

Läs mer här

Brandsäkra trähus

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus.

Läs mer här

Plattform för industriellt träbyggande

Derome och Tyréns vill tillsammans utveckla en plattform för industriellt träbyggande, för flervåningshus i 4-8 våningar. För detta krävs utvecklingsinsatser inom områdena Byggsystem, IT-stöd och Process.

Läs mer här

Woodbuild

Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärmen.

Läs mer här

Våtlimmade balkar

Det forskningsprojekt som redovisas här avser utveckling av limträbalkar för last
lagerapplikationer med våtlimmade sidoskivor av gran.

Läs mer här

Akutlite

2009 startade projektet ”AkuLite – Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner”. Under tre år har ett konsortium samverkat för att få projektet till stånd.

Läs mer här

Framtidens träfasadsystem

Syftet var att sammanställa information om trämaterial, träskyddsbehandlingar och ytbehandlingar för trä som underlag för framtida fasadsystem i trä för framförallt flervåningshus.

Läs mer här

Södra Climate Arena – Uppföljningprojekt

Projekt har haft till syfte att följa upp och dokumentera klimat- och
energianvändning i tennishallen Södra Climate Arena.

Läs mer här

Smart Housing Småland

Bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.

Läs mer här

CLT-produktion i södra Sverige

Marknaden för CLT ökar, framförallt i Europa men även i de nordiska länderna.
Produktionen i Sverige är inte tillräcklig för den svenska marknaden och därför
importeras betydande volymer från andra Europeiska länder.

Läs mer här

Framtidens biobaserade byggande och boende

Målet för projektet var att skapa förutsättningar för ökad användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin.

Läs mer här

Tillverka i trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Läs mer här

Takstolshandbok

Avsikten med Takstolshandbok är att hjälpa konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä.

Läs mer här

Hållbara träfasader av gran

Det övergripande målet för projektet Hållbara träfasader av gran är att ytterligare karakterisera gran, med syftet att undersöka om det är en lämplig ersättningsprodukt till andra typer av obehandlade fasader.

Läs mer här

Produktivitetsmått för industriellt byggande

Syftet med projektet var att sammanställa produktivitetsutvecklingen hos industriella och industrialiserade träbyggföretag i Sverige.

Läs mer här

Större konkurrenskraft för KL trä

Det övergripande målet med detta projekt inom KK-stiftelsens Synergi-program är att, utifrån en helhetssyn, utveckla viktiga aspekter hos KL-trätekniken för att förbättra dess övergripande konkurrenskraft jämfört med alternativ teknik baserad på icke förnybara byggmaterial, och därmed bidra till en grön omvandling av byggsektorn.

Läs mer här

Stabilisering av tak med råspontluckor

Traditionellt antar man idag vad gäller mindre tak att råspont spikad till takstolar klarar av att överföra laster i sitt eget plan till ytterväggarna.

Läs mer här

Råspont som bärande skiva i badrumsvägg

Avsikten med provningen var att fastställa om 20mm råspont kan användas som bärande skiva vid konstruktion av badrumsvägg.

Läs mer här