Slide Image

Om CBBT

En främjare av forskning och utveckling inom träbyggnadsområdet

CBBT är en forskningsstiftelse som har som mål att befrämja forskning och utveckling inom träbyggande och då speciellt inom byggande av flervåningshus, industrilokaler, sporthallar mm där trä har liten marknadsandel.

CBBT vill inte ta en passiv roll inom träforskning utan istället kunna ta en mer aktiv roll och därmed kunna påverka forskningsagendan med ökat företagsperspektiv.

Stiftelsen medlemmar är representerade av industri, forskning och det offentliga.

CBBT tar in forskningsavgifter från deltagande företag som nästan oavkortat går till finansiering av forsknings och utvecklingsprojekt. Årligen beviljas ca 1,5 milj kr till forskning och utvecklingsprojekt.

CBBT har inga stödpengar från Sverige eller EU och därför kan de projekt som CBBT beviljar växlas upp med andra offentliga medel. Detta är en viktig del som gör att CBBT och dess medlemmar får en större tyngd i agendan för träforskningen i Sverige. (t ex utan CBBT finansiering hade Smart Housing Småland kanske inte blivit av)

Vad vill CBBT

1. Konkreta resultat. Kommersiella produkter/tjänster.
2. Projekt med industriell nytta
3. Stöd till avancerad utveckling och forskning

  • Skapa ett ökat användande av trä inom byggbranschen i allmänhet, och i synnerhet inom flervåningsbyggandet av bostäder, affärs- och offentliga lokaler
  • Skapa en stärkt, innovativ och bärkraftig trämekanisk industri som åt byggindustrin kan leverera material, produkter och system av rätt kvalitet med goda tekniska egenskaper och miljömässiga fördelar till rätt pris
  • Bidra till bra och billiga bostäder och funktionella arbetsplatser i moderna flervåningshus i trä.
  • Bidra till ökad samverkan mellan de olika samhällsfunktioner: Näringsliv, Offentlig, Forskning