104

Koordinering limnologen

Avslutat projekt

Ett uppföljnings- och informationsprojekt för trähusbyggande kopplat till fastigheten Limnologen inom Välle Broar i Växjö

Projektet avser främst en insats kopplad till de 3 st 8-våningshus som kommer att uppföras på fastigheten Limnologen.

Genom att följa och medverka i ett byggprojekt, som trots att träbyggandet kommit en bit på väg, får betraktas ha pilotkaraktär, kommer de olika intressenterna att få ökad kunskap om träbyggande i allmänhet och om industrialiserat byggande i synnerhet. Frågor som kommer att ställas är bl a:

• Vad kan förbättras i processen och de tekniska lösningarna?
• Hur förhåller sig det aktuella byggsystemet ekonomiskt till andra nyligen genomförda träbyggprojektet och tilltraditionellt betongbyggande?
• Vilken attityd har de boende till trähus i allmänhet och till sin egen bostad?
• Hur uppfattar Växjöborna och andra intressenter det aktuella bygget?
• Ger projektet ekologiska fördelar och bidrar det till skapandet av ett långsiktigt samhälle, genom effektiv energianvändning, minimal miljöpåverkan etc?
• Hur är det att förvalta ett trähus?

Projektet kommer att genomföras parallellt med löpande byggproduktion. Det innebär att både hantera daglig problemlösning och säkerställande av att kunden blir nöjd. Samtidigt ska projektet kunna ta hand om erfarenheter som görs underhand, sammanställa och analysera dessa omsätta till användbara förbättrings- och forskningsidéer.

Projektansvarig
Hans Andrén, Kjell Johansson

070-529 85 00

hans.andren@vkabvaxjo.se

2007 – 2009

vill du veta mer